Bakfotssmärta

Bakfoten är fotens rot. Uppkommer fel eller felställningar här, påverkas hela fotens funktion.
De största lederna är i bakfoten med fotled och subtalarlederna. Det är dessa som oftast drabbas av benbrott i foten. Förslitningstillstånd och kroniska senskador påverkar ofta bakfotsfunktionen.

 

Artros- förslitning

Fotledsartros är relativt vanligt förekommande. Det kan uppkomma efter skador som benbrott eller kraftiga vrickningar, men också som en följd av ostechondrit eller långvarig felställning i bakfoten. Vid reumatiska sjukdomar som angripit fotleden utvecklas ofta också en artros i sluskedet.
Fotledsartros smärtar framförallt när man går och står på foten. Man upplever att fotleden svullnar och smärtar ibland vid varje steg och gångfunktionen påverkas kraftigt av detta.
I tidiga fall kan man göra smärre kirurgiska ingrepp för att lindra smärtan , antingen med rensning av nybenbildningar, eller vinkelkorrigeringar (osteotomier) för att förskjuta belastningen och korrigera felställningar.
I senare fall är leden så skadad att man antingen får steloperera den eller kan överväga en konstgjord fotled ( jmf knäled och höftled). Vilket som passar bäst i det enskilda fallet bedöms individuellt.

Varus kallas det läge i foten som innebär att hälen lutar inåt. Detta gör att hälsenan drar mer inåt på foten. Fotens balans störs då på så sätt att fotvalvet höjs – kupfotfelställning uppstår ofta.
En varusfelställning innebär att man är i obalans i foten. Den yttre muskulaturen är försvagad och förmår inte hålla emot de inåtvridande krafterna på insidan.
Exempel på tillstånd med foten är klubbfot hos spädbarn , och felställningar till följd av t ex sensomotorisk neuropati såsom vid Charcot- Marie- Tooths sjukdom , ett oftast ärftligt tillstånd med nedsatt känsel i ffa fötter och med svaga utåtvridare och sträckarmuskler.

Coalitio-sammanväxta ben

Dessa förkommer hos 1 % av alla individer och upptäcks ofta först i vuxen ålder. de vanligaste sammanväxningarna sitter mellan hälben och båtben eller mellan hälben och språngben. som barn märks de inte mycket, men under tillväxten förbenas de och sammanväxningen gör att foten ter sig stel och att plattfot av större grad kan utvecklas. Oftast börjar man uppleva besvär när fötterna växer till i 10årsåldern.

Hälsenesmärta – tendinos- Achillesinsertalgi / bursit

En smärta i hälsenan kan bero på en lokal skada (Tendinos) eller en mer generell störning ex på grund av smärtor i infästningen i hälbenet (Akillesinsertalgi) eller slemsäckssvullnad ( bursit). Problemet leder ofta till påverkan långt upp i hälsenan med svullnad och emellanåt förkalkningar i senan. Vid tendinos används ofta en icke operativ behandling med sjukgymnastik (Exentrisk träning) i första hand. En effektiv metod är den s.k. Umeåmetoden som innebär träning med max belastning trots smärta. Den ger ofta effekt inom 6-8 veckors träning. Om man ej svarar på behandlingen kan man utreda vidare med Ultraljud och fastställa om injektionsbehandling kan vara aktuell. som alternativ kan öppen kirurgi bli aktuellt. Vid smärtor och svullnad i senfästet kan kirurgisk dekompression av seninfästningen alternativt en vinkling av hälbenet (Keck and Kelly) komma i fråga, ensamt eller i kombination med varandra.

Hälsmärta-plantar fasciit- hälsporre

Smärta under hälen som uppträder i stående gående är ett vanligt tillstånd. Ofta kommer det relativt plötsligt. De typiska besvären känns speciellt när man tar de första stegen på morgonen , eller när man skall starta efter att ha vilat. Ofta är det beättre när man är i rörelse, så länge det inte är för uintensivt. Bevsären utgår från den stora bindvävsplattans infästning i framkanten på hälbenet (plantarfasciit). Diagnosen ställs vid undersökning och behandlingen strävar snarare att minska symptomen än att bota tillståndet. Tillståndet är för de allra flesta självläkande, och får ses som en överbelastningsskada som uppträder mitt i livet när fötterna inte klarar individens krav. Kirurgi går att tillgripa vid speciellt svåra och långdragna fall, men i huvudsak är icke operativ behandling framgångsrik. denna består av sjukgymnastik med Exentrisk träning och stretch ofta och kraftfullt, samt avlastningmed lite klackhöjning och bästa möjliga skor eller skor med fotbäddar som kan specialutformas individuellt.

Osteochondrit kallas det tillstånd som innebär att en liten del av ledytan skadats så att den är lös eller nästan lös- så att en skärva slagits loss eller lossnat.
Detta kan uppkomma utan att någon skada förekommit , men det är vanligt att en eller flera vrickningar förevarit diagnosen.
Vanligen sitter en osteochondrit på språngbenets övre del på medialsidan – insidan, detta är vanligare än på utsidan , lateralt.

Besvären består av ledsmärta från fotleden , ibland med upphakningar eller låsningar- speciellt om fragmentet är löst.