Miljöpolicy

På Stockholms Fotkirurg och Handkirurgklinik vid Sophiahemmet är miljötanken ständigt i fokus. Att bidra till ett hållbart samhälle och en god och hälsosam arbets-och livsmiljö nu och i framtiden är en självklarhet för samtliga medarbetare i det dagliga arbetet.

Vid kliniken tillämpas de lagar och författningar, som gäller för verksamheten och uppföljning av lagefterlevnad sker kontinuerligt genom avvikelserapportering, externa revisioner och egenkontroll.

Miljöarbetet utformas i samklang med samhällets krav och utveckling och samtliga medarbetare arbetar aktivt för att minska miljöpåverkan genom att:

  • Ta miljöhänsyn vid handlingar och beslut i det dagliga arbetet
  • Följa lagar, förordningar och myndigheters miljökrav
  • Ständigt vara medveten om och arbeta för att resursanvändningen minskar
  • Ställa miljökrav på leverantörer vid inköp och val av produkter och tjänster
  • Säkerställa att miljöhänsyn tas i all avfallshantering
  • Sprida kunskap om miljöpåverkan till kunder och andra aktörer
  • Öppet redovisa resultat av miljöarbetet

Per-Henrik Ågren

Verksamhetschef vid Stockholms Fotkirurg-och Handkirurgklinik vid Sophiahemmet 

Stockholm                            2021 06 21

Foot
Close