Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy                 

 

På Stockholms Fotkirurg- och handkirurgklinik erbjuds patienten specialistvård utifrån tillgänglig vetenskaplig evidens, gedigen kunskap och lång erfarenhet.

Ett engagerat bemötande och patientens delaktighet är självklart för oss som arbetar på kliniken, liksom flexibilitet och lyhördhet för kundens behov.

Vården genomförs i rätt omfattning efter medicinska behov och i enlighet med kundernas önskemål.

Vi strävar efter att ständigt förbättra vårt medicinska arbete och våra metoder och utvecklar det i samklang med nya vetenskapliga rön.

Våra medarbetare är delaktiga och engagerade i mottagningsprocessen och arbetar aktivt med att utveckla kvalitet och patientsäkerhet genom kontinuerlig uppföljning av mål, avvikelser och kundernas synpunkter och förbättringsförslag.

Att följa lagar och andra krav, som ställs på oss, är inte bara en viljeyttring utan en naturlig del av vårt arbete. Socialstyrelsens författning om ledningssystem, SOSFS 2011:9, för kvalitet och patientsäkerhet är grundläggande för, liksom Sophiahemmets kvalitetskrav och policy. Vi strävar efter att ständigt förbättra ledningssystemet.

Per-Henrik Ågren Verksamhetschef vid Stockholms Fotkirurg- och Handkirurgklinik vid Sophiahemmet

Stockholm                 21 06 21

Foot
Close